Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Witaj,

jeśli tu trafiłeś, to na pewno chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jak dbamy o Twoją prywatność i ochronę Twoich danych osobowych.

Na początek kluczowe informacje:

Administratorem danych podanych w ramach świadczenia usług na postawie niniejszego Regulaminu jest Isbro Ewa Wójcik z siedzibą w Częstochowie, ul. Polna 29, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732792658, REGON: 383834642, (dalej „my”).

Administratorem strony jest Ewa Wójcik reprezentująca Isbro Ewa Wójcik

Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail kontakt@checklista.pl. Na ten adres e-mail można pisać również w sprawach związanych z ochroną prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies obowiązuje od 25 maja 2018 r. i została przygotowany w oparciu o RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO” / „GDPR”)

Opisane są tu zasady postępowania z danymi osobowymi (dalej „danymi”) oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://checklista.pl (zwanej dalej „blogiem”).

Termin „Użytkownik” obejmuje wszystkich klientów oraz osoby odwiedzające stronę Sklepu internetowego. Używane terminy, takie jak „Użytkownik”, odnoszą się zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn.

DANE OSOBOWE

Celem Bloga jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania ze wszystkich jego funkcjonalności przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkownika.

Jeśli zamierzasz korzystać z naszego bloga w większości przypadków zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do skorzystania z naszych usług, w tym zawarcia umowy, zapisania się do newslettera czy po prostu skontaktowania się z nami.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Bezpieczeństwo

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

Zobowiązujemy się do:

 • gromadzenia i przetwarzania danych wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione oraz, że nie zostaną udostępnione jakimkolwiek osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody
 • zadbać o to, żeby Twoje dane pozostały poufne i bezpieczne
 • zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 • dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez nas upoważnienie,
 • zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Usługi,

Podanie  jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny, z zastrzeżeniem, że podanie wymaganych przez nas danych jest niezbędne do skorzystania z pełnej funkcjonalności bloga, w tym do złożenia oferty i zawarcia umowy sprzedaży. Na warunkach opisanych poniżej, Fundacja może przetwarzać powierzone jej dane osobowe w związku  czynnościami poprzedzającymi zawarcie umowy oraz czynnościami związanymi z obsługą zawartej umowy, w szczególności ma prawo do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem umowy.

Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: kontakt@checklista.pl

Jeżeli występujesz do nas z żądaniem związanym z wykonaniem wymienionych powyżej praw, odpowiadamy na to żądanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Pamiętaj, że masz również prawo do:

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz też napisać do nas na adres: kontakt@checklista.pl.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

 1. ZENBOX Sp. z o.o., adres siedziby: Częstochowa (42-200), Dąbrowskiego 7– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
 2. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
 3. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
 4. PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań będąca właścicielem usługi Przelewy24 – obsługującej szybkie płatności elektroniczne
 5. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google oraz dostawca systemu MailChimp, przystąpili do programu Privacy Shield, przez co gwarantują odpowiedni, wymagany przez przepisy europejskie, poziom ochrony danych osobowych.

Cele i zakres przetwarzania danych

 • Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Masz możliwość dokonania zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Aby otrzymać fakturę, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Mamy również obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie przysługuje Ci możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu tych danych oraz domagania się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Analogicznie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy masz jednać możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 • Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać newsletter, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się i otrzymywać newsletter.

Wysyłamy newslettery, wiadomości e-mail oraz inne powiadomienia elektroniczne, zawierające informacje promocyjne („Newsletter”), tylko za zgodą odbiorcy. Jeżeli w procesie subskrypcji newslettera treści, jakie mają być w nim publikowane, zostaną wyraźnie określone, jest to kwestią decydującą w kontekście wyrażenia zgody przez Użytkownika.

Proces subskrypcji naszego newslettera opiera się na tzw. podwójnym potwierdzeniu na zasadzie dobrowolnego wyboru („double opt in”). Oznacza to, że po dokonaniu subskrypcji Użytkownik otrzymuje e-mail, w którym proszony jest o potwierdzenie subskrypcji. Potwierdzenie to jest wymagane, aby nikt inny nie mógł zarejestrować się przy wykorzystaniu innych adresów e-mail. Subskrypcja newslettera jest zarejestrowana, co umożliwia nam udowodnienie, że subskrypcji dokonano zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie daty i godziny dokonania subskrypcji oraz potwierdzenia, jak również adres IP. Rejestrowane są również zmiany dotyczące danych przechowywanych przez Dostawcę usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail.

Wysyłka newslettera następuje za pośrednictwem platformy „Mailchimp” oferowanej przez firmę Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA (dalej „Dostawca usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail”). Polityka prywatności Mailchimp dostępna jest pod adresem: http://mailchimp.com/legal/privacy/.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp posiada certyfikat Privacy Shield i gwarantuje europejski poziom ochrony danych.

Dostawca usług w zakresie wysyłki wiadomości e-mail nie wykorzystuje jednak danych odbiorców naszego newslettera w celu przesyłania im własnych wiadomości lub przekazywania ich stronom trzecim.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Link do rezygnacji z subskrypcji newslettera znajduje się na końcu każdego newslettera.

 • Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 • Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus.

Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

 • Rekrutacja pracowników / stażystów / praktykantów

Czasem zamieszczamy na blogu oferty rekrutacyjne (pracy, staży i praktyk). W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail. W przeprowadzanych przez nas rekrutacjach nie wymagamy przesyłania takich dokumentów, jak CV. W zamian za to prosimy o zaproponowanie rozwiązania konkretnego problemu, co nie ma nic wspólnego z testami psychologicznymi.
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji to Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej rekrutacji wyrażona za pomocą zaznaczenia odpowiedniego pola wyboru lub pól wyboru w formularzu aplikacyjnym znajdującym się na podstronie z ofertą pracy.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane, domagać się ograniczenia ich przetwarzania, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te możesz realizować poprzez kontakt mailowy na adres: kontakt@checklista.pl

PLIKI „COOKIES”

Blog checklista.pl wykorzystuje ciasteczka – „pliki cookies”

1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) są danymi informatycznymi, niewielkimi informacjami wysyłanymi przez serwis internetowy i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfoonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Wykorzystujemy je w celu zapewnienia poprawnego działania bloga, a w szczególności dostosowania jego zawartości do preferencji użytkownika oraz wygodnego korzystania z bloga.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Jeśli nie wyrażasz zgody, by pliki cookie były przechowywane na ich komputerach, powinieneś wyłączyć odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=pL

Zapisane pliki cookie można usunąć korzystając z ustawień systemowych przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczenia funkcjonalności niniejszej Oferty online.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia.

Cookies podmiotów trzecich. Nasz blog wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

Rodzaje wykorzystywanych przez nas plików cookies:

– Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics będący usługą Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej.

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

ZWprowadziliśmy anonimizację adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, ale  przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Jeśli nie chcesz, aby  zgromadzone przez pliki cookies dane na temat tego, jak korzystasz z naszej strony internetowej były rejestrowane przez Google, ani przetwarzane, możesz zainstalować specjalny dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics. Dodatek znajdziesz pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości zmiany ustawień i wniesienia sprzeciwu znajduje się na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji naszych partnerów”), http://www.google.com/policies/technologies/ads(„Wykorzystywanie danych w celach reklamowych”), http://www.google.com/settings/ads („Zarządzanie informacjami, wykorzystywanymi przez Google w celu prezentowania reklam Użytkownikowi”) i http://www.google.com/ads/preferences(„Użytkownicy mogą określać, które reklamy prezentuje im Google”).

– Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na naszym blogu został zaimplementowany Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny w zakresie odwiedzanych stron. Następnie te informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Jedyna informacja, jaką posiadamy, to jakiego rodzaju  działania podjąłeś podczas korzystania z naszej strony internetowej. Istotne jest to, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony www możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

– Narzędzia społecznościowe

Używamy wtyczek i innych narzędzi społecznościowych udostępnianych przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook,  Instagram, Google, LinkedIN.

Kiedy wchodzisz na naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego w tym momencie zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszym blogu do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na blogu checklilsta.pl bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie wyloguj z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

– Wideo

Na blogu osadzamy wideo z serwisu YouTube. Informujemy Cie o tym, ponieważ wykorzystywane są przy tym pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Te pliki cookies uruchamiane są nie wcześniej jak w momencie odtwarzania wideo. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, prosimy o nie uruchamianie filmów wideo na blogu checklista.pl.

W chwili odtwarzania wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu Google lub nie jesteś akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na mojej stronie do Twojego profilu w Google. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Google.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Po więcej szczegółów zapoznaj się z polityką prywatności Google (https://policies.google.com/privacy)

– Profilowanie

W związku z prowadzeniem bloga możemy dokonywać profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty. Do celów profilowania wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań.
Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

Jeśli nie chcesz być profilowany wejdź na stronę checklista.pl. Na dole strony pojawia się pop up z informacją o plikach cookies. Wejdź w ustawienia i dostosuj swoje preferencje.

Zawsze masz prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dopasowywania przez nas ofert dla Ciebie. Jeśli tego nie chcesz, daj znać na kontakt@checklista.pl

Z reklam opartych o profilowanie, wyświetlanych za pośrednictwem usług marketingowych Google, możesz również zrezygnować dostosowując ustawienia oraz opcje rezygnacji (opt out): http://www.google.com/ads/preferences.

Zewnętrzne czcionki Google, Inc.https://www.google.com/fonts („Czcionki Google”). Integracja Czcionek Google odbywa się poprzez wywołanie serwera firmy Google (zwykle w Stanach Zjednoczonych). Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy, na zasadzie opt outhttps://www.google.com/settings/ads.

Usuwanie danych

Dane zostaną usunięte, jak tylko nie będą już konieczne do realizacji celów podanych przez Administratora, a usunięcie ich nie będzie wiązało się z powstaniem jakichkolwiek obowiązków ustawowych w zakresie przechowywania danych. Dotyczy to np. danych Użytkowników, które muszą być przechowywane z uwagi na przepisy prawa handlowego lub podatkowego.

Jeżeli dane Użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są konieczne do innych celów zgodnych z prawem, ich przetwarzanie zostanie ograniczone, tzn. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innym celu.

Przekierowania do innych stron

Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z Polityką Prywatności – Pliki Cookies. Strona Checklista.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na  innych stronach WWW.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00