Regulamin

Obowiązuje od: 22.08.2019

Regulamin

Za pośrednictwem bloga Checklista.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. artykułów, poradników, arkuszy kalkulacyjnych, wzorów dokumentów.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego https://checklista.pl realizuje Isbro Ewa Wójcik z siedzibą w Częstochowie, ul. Polna 29, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732792658, REGON: 383834642.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail kontatk@checklista.pl.

1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Kupujący –osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2) Konsument / Użytkownik –osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),

3) Operator Płatności – serwis Przelewy24.pl, którego właścicielem PayPro SA, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935,

4) Regulamin–niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://checklista.pl/regulamin

5) Sklep– sklep internetowy dostępny pod adresem https://checklista.pl,

6) Sprzedawca – Isbro Ewa Wójcik, z siedzibą w Częstochowie, ul. Polna 29, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732792658, REGON: 383834642.

Wykaz aktów prawnych funkcjonujących w ramach niniejszego Regulaminu:

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 ze zm.),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 ze zm.),
 • ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827),
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 ze zm.).

2. POSTANOWIENI WSTĘPNE

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 • włączona obsługa javascript,
 • akceptacja plików cookies.

4. Do korzystania z produktu elektronicznego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • w przypadku produktu typu wzór dokumentu – posiadanie oprogramowania biurowego Microsoft Office w wersji co najmniej 2003
 • standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

6. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ustępie poprzedzającym, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Bloga internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Bloga zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Bloga, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Bloga lub jego elementy techniczne, oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Bloga do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Bloga jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, politycznej itp.

8. Blog w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Bloga z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

9. Przeglądanie asortymentu Bloga nie wymaga rejestracji oraz samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika nie wymaga zarejestrowania.

10. Blog zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych i modernizacyjnych.

3. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci produktów elektronicznych dostępnych w Sklepie.

2. Zawarcie umowy możliwe jest bez posiadania konta w Sklepie. Procedura zawarcia umowy opisana jest szczegółowo w § 4 Regulaminu.

3. Usługa świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o wystawienie faktury, podając dane, które faktura ma zostać wystawiona. Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie faktury na wskazany adres poczty elektronicznej bądź zażądać jej wysłania pocztą tradycyjną na wskazany adres korespondencyjny. Kupujący jest zobowiązany do podania pełnych i prawdziwych danych potrzebnych do wystawienia faktury. Sprzedający wystawia fakturę bez Vat.

4.WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach Bloga nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 ustawy z dnia 17 lutego 2016 r.. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380z późn. zm.)

2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Bloga konieczne jest podjęcie następujących kroków

 • dodać produkt lub produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka”, a następnie w widoku wyskakującego okna kliknąć „Do Kasy”,
 • z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Idź do kasy”,
 • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności;
 • zaakceptować Regulamin –akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

3. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty.

4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą uważa się umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych.

5. Zakupiony przez Użytkownika Produkt elektroniczny dostępny jest do pobrania bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust.  powyżej. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. W wiadomości e-mail także znajduje się link pozwalający na pobranie zakupionego Produktu elektronicznego. Wysyłka zakupionego produktu elektronicznego  realizowana jest niezwłocznie od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sprzedawcy.

Link umożliwiający pobranie zakupionego produktu jest ważny 365 dni.

6. Użytkownik dokonujący zakupu zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w niniejszym paragrafie. Dane te nie mogą naruszać przepisów prawa, dóbr osobistych oraz innych praw osób trzecich.

7. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok

8. Dostawa zakupionego produktu elektronicznego nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności.

9. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu czy adresu e-mail, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Ceny

1. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto i są podane w polskich złotych,

2. W przypadku sprzedaży produktów elektronicznych cena dostawy wynosi 0 PLN, a produkty te dostarczane są na podany w zamówieniu adres e-mail Użytkownika.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, jak i  wprowadzania nowych produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych na stronach Bloga przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania. Zmiany te wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronach Bloga i nie dotyczą umów zawartych przed ich wejściem w życie.

4. Sprzedawca umożliwia uiszczenie ceny sprzedaży poprzez płatnością elektroniczną oferowaną przez Przelewy24 – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu na koncie Sprzedającego kwoty stanowiącej całkowitą cenę sprzedaży złożonego zamówienia,

5. KORZYSTANIE Z PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Produkt elektroniczny stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. W przypadku wzorów dokumentów, do prawidłowego korzystania z Produktu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office w wersji przynajmniej 2003.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Produkt, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem kontakt@checklista.pl.

4. Jeśli charakter Produktu tego wymaga (np. wzór dokumentu ) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.

5. Wzory dokumentów zawierają fikcyjne dane, które mają Użytkownikowi posłużyć jedynie za przykład. Możliwa zbieżność danych na wzorach dokumentów z danymi prawdziwych postaci jest przypadkowa i niecelowa. Użytkownik przed zastosowaniem produktu do własnych potrzeb powinien zastąpić domyśle dane, własnymi danymi.

6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Produktu. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktu, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy doradczej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym obszarze w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

6.ODSTĄPIENIE KONSUMENTA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa od stąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia -na przykład pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://checklista.pl/wp-content/uploads/2019/08/WZÓR-FORMULARZA-ODSTĄPIENIA-OD-UMOWY-1.doc jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w niniejszym regulaminie niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Przedsiębiorcę o odstąpieniu od umowy. Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

11. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim otrzymał potwierdzenie realizacji zamówienia, zamówienie jest anulowane.

14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

4. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://checklista.pl/wp-content/uploads/2019/08/WZÓR-FORMULARZA-ODSTĄPIENIA-OD-UMOWY-1.doc jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną na adres: kontak@checklista.pl

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika:

 • przedmiot reklamacji oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 • datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • żądania związane z reklamacją.

8. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania

9. Sprzedawca może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu kopię lub skan dowodu zakupu (np. faktury lub numeru zamówienia)

10. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Kupującego, Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowaną rzecz na nową, pełnowartościową lub zwróci cenę sprzedaży. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną .

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

11. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

12. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

13. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.4.Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresemhttp://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://checklista.pl/polityka-prywatnosci

9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że produkty materialne i elektroniczne dostępnena Blogu checklista.pl stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do produktów elektronicznych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań treści Bloga, jego elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej, pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw autorskich majątkowych.

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o prawach konsumenta.

4. Usługodawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Klient może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Klienta, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Klienta wirusami.5. W sprawach dotyczących korzystania z usług Przelewy24 w związku z korzystaniem z Bloga, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przez Przelewy24. Regulamin tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin

6. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, w takim przypadku, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt 6 niniejszego Regulaminu.

7. Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Bloga znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Blog wyłącznie dla celów informacyjnych.

8. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Blog są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy
 2. Wzór formularza reklamacyjnego
Dodano do koszyka.
0 produktów - 0.00